【game of hunting hu ge】Australia coi trọng vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới

Các quan chức Australia khẳng định nước này coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN,ọngvịthếcủaViệtNamtrongkhuvựcvàtrênthếgiớgame of hunting hu ge muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước Đông Nam Á, trong đó coi việc tăng quan hệ với Việt Nam là ưu tiên.