【vanhleg tay sai doi nợ chế từ】Sẽ trình Quốc hội cho ý kiến về 6 dự án luật tại Kỳ họp thứ 6

Sáng 2/6,ẽtrìnhQuốchộichoýkiếnvềdựánluậttạiKỳhọpthứvanhleg tay sai doi nợ chế từ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.