【pgslot game】Phát triển vùng Đông Nam Bộ với tư duy đổi mới, đột phá, giá trị mới

Thủ tướng chỉ rõ “Tư duy mới” là phải phát huy tính tự lực,áttriểnvùngĐôngNamBộvớitưduyđổimớiđộtphágiátrịmớpgslot game tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, chân trời, cửa biển của vùng; dựa vào nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng.