"Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình'

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước,ạođiềukiệnđểngườicaotuổitiếptụcpháthuyvaitròcủamì là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tương lai.