【bpo 777 slots】Tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh Biển Đông

Các nhà lãnh đạo ASEAN tái khẳng định sự cần thiết theo đuổi giải pháp hòa bình trong giải quyết các tranh chấp,áikhẳngđịnhtầmquantrọngcủaduytrìhòabìnhanninhBiểnĐôbpo 777 slots phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.