【netplay slot】Đổi mới, sáng tạo trong nội dung và phương thức thông tin đối ngoại

Trong điều kiện đầy khó khăn,Đổimớisángtạotrongnộidungvàphươngthứcthôngtinđốingoạnetplay slot thách thức do COVID-19, công tác thông tin đối ngoại đã phát huy tính sáng tạo, chủ động triển khai thành công công tác quảng bá hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ.