EU nhất trí đóng góp thêm ngân sách viện trợ bổ sung cho Ukraine

ấttríđónggópthêmngânsáchviệntrợbổCác Bộ trưởng Tài chính của EU đã nhất trí tài trợ bổ sung cho Ukraine thông qua việc đóng góp thêm vào ngân sách dài hạn dù một số nước có quan điểm khác biệt có khả năng sẽ chặn gói hỗ trợ này.