Từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Các chuyên gia nhận định,ừngàynắngnóngkếtthúcởkhuvựcBắcBộBắcTrungBộ từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nắng nóng ở khu vực Trung Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 28/7.