Công nghệ thu giữ CO2 không thể là "đèn xanh" cho nhiên liệu hóa thạch

Nhiều nước cảnh báo lạm dụng công nghệ thu giữ CO2 có nguy cơ trao cho các công ty “vé miễn phí” tiếp tục khai thác dầu và khí đốt,ôngnghệthugiữCOkhôngthểlàđènxanhchonhiênliệuhóathạ đồng thời có thể giảm bớt các khoản đầu tư cho năng lượng tái tạo.