【hu t câ n thâ y no ng ơ cô】Các nhà máy phía Bắc muốn tuyển hàng chục nghìn công nhân điện tử

TheácnhàmáyphíaBắcmuốntuyểnhàngchụcnghìncôngnhânđiệntửhu t câ n thâ y no ng ơ côo thống về nhu cầu tuyển dụng của 9 tỉnh, thành phố phía Bắc, lao động phổ thông vẫn là nhóm lao động mà doanh nghiệp cần tuyển đông nhất, chiếm tới 45,6% tổng số chỉ tiêu.