Các nhà mạng triển khai hạ tầng viễn thông phục vụ SEA Games 31

Các nhà mạng đã đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin tại các điểm diễn ra thi đấu. Đến nay,ácnhàmạngtriểnkhaihạtầngviễnthôngphụcvụ các hạng mục đều chuẩn bị sẵn sàng phục vụ kỳ đại hội SEA Games 31.