【no hu club nap the】Phát động Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ VIII

átđộngGiảiBáochíToànquốcvềXâydựngĐảnglầnthứno hu club nap theBí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai yêu cầu Giải Búa liềm Vàng lần thứ VIII-năm 2023 cần bám sát các trọng tâm của công tác Xây dựng Đảng để tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm có sức lan toả tích cực.