Phát động cuộc thi viết về chủ đề 'Đạo Phật trong trái tim tôi'

Cuộc thi khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội,átđộngcuộcthiviếtvềchủđềĐạoPhậttrongtráitimtô cộng đồng phật tử; nâng cao hiểu biết về kiến thức phật pháp, lan tỏa những giá trị truyền thống nhân văn-nhân bản của Phật giáo.