【nohu68】Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2022 tiếp tục bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị,ênhọpChínhphủchuyênđềxâydựngphápluậtthánohu68 Quốc hội về xây dựng pháp luật.