【game bai doi thuong nô hu】Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Cuba

TP.HCM mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực Cuba có thể mạnh và thành phố có nhu cầu như hợp tác về công nghệ dược,ànhphốHồChíMinhmongmuốnđẩymạnhhơnnữahợptácvớgame bai doi thuong nô hu trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế...