【tuyen xe buyt】Nhiều địa phương ở Nam Bộ đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho vùng dân tộc

Nhiều địa phương ở Nam Bộ đã huy động nguồn lực từ ngân sách,ềuđịaphươngởNamBộđẩymạnhhỗtrợnhàởchovùngdântộtuyen xe buyt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để triển khai hỗ trợ nhà ở, đất ở cho các hộ đồng bào vùng dân tộc thiểu số.