Indonesia thúc đẩy sáng kiến chống khủng bố tại diễn đàn ASEAN

úcđẩysángkiếnchốngkhủngbốtạidiễnđàQuan chức Indonesia lưu ý cuộc họp có ý nghĩa quan trọng vì việc chống lại các hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đòi hỏi sự hợp tác giữa nhiều bên liên quan cả trong lẫn ngoài ASEAN.