Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và xứ Wales

Một số trường đại học của Wales đề xuất hai bên nghiên cứu,úcđẩyhợptácgiáodụcgiữaViệtNamvàxứ thảo luận cơ chế tài trợ bù đắp khoản chi phí sinh hoạt chênh lệch nhằm hỗ trợ, gia tăng số lượng học viên Việt Nam theo học tại Wales.